-->

પોલીસ વાયરલેસ ભરતી બોર્ડની પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વાયરલેસ / રેડીયો ઓપરેટર/ રેડીયો ટેકનીશીયન કક્ષાની વર્ગ-૩ ની લેખીત પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ

પોલીસ વાયરલેસ ભરતી બોર્ડની પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વાયરલેસ / રેડીયો ઓપરેટર/ રેડીયો ટેકનીશીયન કક્ષાની વર્ગ-૩ ની લેખીત પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ

વધુ વિગત માટે અહી ક્લિક કરો 

Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

You may like these posts